نورپردازیاتاقهایپذیرایی

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‪‬ -

افرادی که در ســالن پذیرایــی دور هم جمع میشــوند باید نور را از مقابــل و از هر دو طرف نســبت بهصــورت و نیمتنه دریافت نمایند. فضاهای پذیرایی را نیز میتوان به دو صورت مســتقیم و غیرمستقیمنورپردازیکرد. اگر میخواهید فقط از روش غیرمستقیم استفاده کنید باید توجه داشته باشید که ســطوح دیوارها و ســقف دارای ضریب انعکاس باالیی باشــند. در روش نورپردازی مســتقیم، روش متداول، قرار دادن منابع نوری در نقاط مرکزی سالن است. در استفاده از لوستر باید دو نکته را در نظر بگیرید:

اگر المپهای آن در معرض دید قرار دارد نباید از المپ فلورسنت فشرده(کممصرف) استفاده شود؛ چون هم زیبایی لوستر و ابهتش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.