انتخابترکیبرنگ

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‪‬ -

در این مجموعه بــا اســتفاده از رنگهای تیره طراحی صنعتی (رنگ مشکی) و رنگهای شاد طبیعت (زرد، نارنجــی و قرمز) ترکیبی متفاوت ارائه شده است که باوجود مدرنترین تأسیسات شــامل تهویه مطبــوع، سیســتم گرمایش و ســرمایش به همراه سیســتم صوتی مرکزی با مکانیمدرنمواجههستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.