ایدههایطراحیپروژه

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‪‬ -

با توجه به اســتقبال از طراحیهای اکسپوز که بهنوعی مد روز محســوب میگــردد، طراحان رستوران پالتین نیز با الهام از طراحی اکسپوز و ایدههای نابی مثل اجرای آســمان شب در کف توســط فیبرهای نوری، ســاعت عظیمالجثه و رنگهای تند و شاد در بستری صنعتی و خنثی، شما را غافلگیر خواهند کرد. تأکید طــراح بر طراحی صنعتــی را میتوان در گابیونها، ســنگها و حتی لگوهای فلزی پانچ شده بهخوبی حس کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.