لذتوآرامشدرفضا

Manzel Magazine - - منزل لوکس -

با توجه بــه نمــای شیشــهای و نورپــردازی فوقالعاده، میهمانان این مجموعه میتوانند در حین صرف غذا از چشــمانداز لذت ببرند و برای اولین بار، آسمان شــب را زیر پایشان ببینند که با سوســوزدن نورهایــی کوچک، ســتارهها را شبیهســازی کردهاند و با الهــام از طراحیهای روز دنیا که ســاعتها در آن نقــش جدی بازی میکنند با ساعتی بســیار بزرگ در ابعاد 6/5 در 4/5 مواجه خواهند شــد که زمان دقیق را نشان میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.