اطالعاتپروژه

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

یست خانه صفاییه، یزد، ایران دفتر معماری محمد خاوریان محمد خاوریان، امیر شهراد خانم رصاف صدف قناویز باف 5۹۳۱-4۹۳۱ ۰۰۸ مترمربع ۰۰۳۱مترمربع مسکونی، بازسازی آجر شاهین عباسی احسان الوان ساز یزدی مهندس محب الخامس، مهندس میرزایی محمد مشرف امیر شهراد، محمد خاوریان حسین فراهانی جوایز فینالیست جایزه معمار در بخش بازسازی، سال 5۹۳۱ برگزیده مسابقه معماری آسیا در بخش بازسازی، سال ۶۱۰۲

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.