یستخانهوخاستگاهطراحیآن

Manzel Magazine - - معامری و منزل -

این بنا یک ساختمان دهســاله در بافت جدید شــهری یزد بود که کارفرما اقدام به بازســازی آن کرده و در مرحله اتمام سفتکاری و انجام بخشــی از نازککاری، نظر کارفرما را تأمین نکرده و بازسازی آن در این مرحله به ما واگذار شــد. در بررســی اولیه ســاختمان متوجه شدیم که وضعیت چیدمان کاربریها به شیوهای نامناسب قرارگرفتهاند و از بیرون نیز غیر یکپارچه و مانند بقیه ساختمانهای بافتجدیدشهری فاقدهویتاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.