چالشهایطراحییستخانه

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‪‬ -

با توجه به موقعیت قرارگیری این خانه مــدرن ایرانی در دو جبهه غربی و شمالی و بررســی اولیه متوجه شدیم که بیشتر قسمتهای بنا با توجه به بزرگتر بودن ضلع غربی نما از ضلع غربی رو به خیابان، نورگیری میکنند و یک باغچه نیز در قسمت شمالی زمین که جزء ملک بود بهعنوان ورودی مطرح شــده بود. با توجه به درخواســت کارفرما از قسمت شمالی زمین، ما به فکر اضافه کردن پوستهای به بنا افتادیم که فضاهایی که بین پوسته و ساختمان به وجود میآیند را بهعنوان فضای باز محصور تعریف کنیم تا عالوه بر اضافه شــدن زمین به خانه، مسئله محرمیت را نیز حل نماییم و همچنین مشکل ناهماهنگــی همجواریها هم همزمــان مدنظر قرار گیــرد. با این روش در ضلع شــمال، معضل پنجرههای رو به خیابان را تبدیل به پنجرههایروبهحیاطخواهیمکرد. این پوسته در قسمت غربی امتداد داده شــد و ارتفاع آن را به اندازه ساختمانگرفتیمکهدرجبههغربینیزکارسایهاندازیراانجامداده و بهعالوه فضای اقامتی در غرب را نیز به داخل کشاندیم و یک راهرو پشتآنتعریفکردیمکهعالوهبرنورگیری،ارتباطباحیاطاصلیرا ازراهورودیاضافهنماییم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.