طراح مــاه

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

ایمانشفیعی دفترمعماریایمانشفیعی

تحصیالت فارغالتحصیلمعماریازدانشگاهسوره

معرفیپروژههایکلیدیبههمراهافتخارات پروژهمطالعاتی«طراحیپژوهی»:مجموعه میزگردهاییباحضور64معمارمعاصرایرانی0931 رتبهاولمسابقهطراحینمایساختمانمبل امیران1931 طرحتقدیرشدههیأتداورانمسابقهیکسانسازی نمایشعببانکرفاه1931 رتبهدومجایزهمعماردربخشبازسازیبرایپروژه ساختمانمبللمکده2931 پروژهمنتخبهیأتداوراندرجایزهدوساالنه مجلههنرمعماریبرایپروژهمطبدندانپزشکی آرمان 1393 همکاریپژوهشیوطراحیباشرکت «یواناستودیو»3931 طرحتقدیرشدهجایزهمعماردربخشبازسازی برایپروژهخانهزیبایی4931 رتبهسومجایزهمعماریآسیادربخشمعماری داخلیبرایپروژهمطبدندانپزشکیآرمان4931 رتبهسومجایزهمعماریآسیادربخشبازسازی برایپروژهساختمانمبللمکده4931 مشارکتدرپروژه«تهرانمتاپولیس»بهمدیریت بهرامشیردلبرایبیینالسئول7102 پروژه داروگ- 1395 (ساخته شده) بازسازی دفتر شرکت شاپرک آبی- 1395 (ساخته شده) ویال سرخرود- 1394 (در حال اجرا) خانه زیبایی- 1393 (ساخته شده) بازسازی دفتر اداری آبشار- 1393 (در حال اجرا) مطب دندانپزشکی آرمان- 1393 (ساخته شده) ساختمانمبللمکده-2931(ساختهشده) مسابقهپاویونشهررویاهادرمنهتننیویورک1392 (طراحی) ویالی دربندسر- 1392 (طراحی) مجتمعتجاریتفریحیکالردشت-1931 (طراحی) مسابقهطرحیکسانسازینمایبانکرفاه-1931 (طراحی) مسابقهطراحیساختمانمبلامیران-1931 (طراحی) ویالی لواسان- 1391 (طراحی) خانه فارسیجان- 1391 (طراحی)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.