دربارهمعمار

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

ایمان شــفیعی، فارغالتحصیل معماری از دانشــگاه ســوره تهران است. ایشان فعالیت حرفهای خود را از سال 1391 در شرکت مهندسان مشاور حرکت سیال آغاز کردند. ایمان شفیعی در ســال 1392 به همراه بهزاد منشگر دفتر معماری کاما را تأســیس نموده و فعالیت حرفهای خود را در این دفتر تا سال 1395 ادامه داد و پسازآن از ســال 1395 تاکنون فعالیت خود را در دفتر شخصیاش ادامه میدهد. ازجمله افتخارات دیگر ایشان میتوان به عضویت در شورای سردبیری مجله شارستان در خالل ســالهای ‪1392 -1395‬ و همکاری با مجله معمار در شمارههای 95 و 104 اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.