سبککاریشما

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‬ -

آنچه من در کار خود به دنبال آن هستم تولید معماری بهعنوان عاملی پیونددهنده است. معماریای که همواره تالش میکند تا در میانه عوامل مختلف و بعضا متضاد جای گیرد؛ مابین زمینه و ابژه، مابین فرد و جامعه، مابین درون و بیرون؛ بنابراین معماری برای من یک مدیوم ارتباطی اســت و از این حیث میتواند نقش مهمی را در تولید ســاختارهای فرهنگی- اجتماعی ایفا کند. برای رسیدن به این نقش، تالش میکنم تا از تصورات از پیش پنداشته شــده اجتناب کرده و روشهایی را توســعه دهم که از پژوهش در باب ساختارهای ســازمان دهنده منتج میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.