نیمامکاری

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‪‬ -

نقشتزئیناتدرمعماریامروزایرانراچگونهارزیابیمیکنید؟ همانطور که میدانیم بیــش از ۵8 درصد پروژهها در ایران در حوزه مســکن قرار میگیرند. بســته به رون راسته که تقریبا شــمالی و جنوبی اســت و البته بیشتر شهرهای ما را در برمیگیرد، ســبب شده که بیشتر مســئله طراحی فرم در قالب مسکن که سهبعدی بوده بیش از هر چیز، جای خود را به طراحی سطحی مشخص و البته دوبعدی دهد. در این میان، محور از حوزه طراحی حذفشــده و با توجه به اینکه مسئله اقتصادی در حوزه مسکن بهمراتب پررنگتر از مسئله فرهنگی است، معماری، دیگر بهعنوان یک عامل هویتساز در جامعه، رنگ و بوی خویش را نسبت بهگذشتهازدستدادهاست. هرچند که در معماری سنتی ما مســئله تزئینات بهوفور دیده میشود، اما آنچه در معماری گذشته ســرزمینمان اهمیت داشــت، سازماندهی ارســن فضاها برای بهینهسازی کیفیت زندگی افراد در یک حوزه مشخص آب و هوایی بود. در این میان، بسته به مسئله کارکرد، تزئینات معماری ایرانی که بیشتر، مفاهیمی برگرفتهشده از جهانی واالتر یا تمثیلی از بهشت برین در ذهن هستند در فضا تداعی میکرد، اما تزئیناتدرمعماریامروزایراندیگررنگوبویامفاهیمیتمثیلیندارند. آنچه در تزئینات امروز ساختمانهای ما مهم اســت، استفاده از تناسبات و رسیدن به زیبایی بصری و یا گرافیکی است. در این میان، هارمونی، نقش نهایی این تزئینات بودهوهمانطورکهپیشترگفتهشد،اینهزینههابهدنبالکسبدرآمدبیشترویک عامل اقتصادی برای فروشنده ایفای نقش نموده است. همچنین میتوان گفت که در یک مسیر عرضه و تقاضا سلیقه خریدار نیز بهمرورزمان دستخوش فرهنگسازی نادرستشدهوبهشیوعاینفرهنگسازیغلطدامنزدهاست.چنینبهنظرمیرسد که در ســالهای آتی با تغییر در ذائقه معماران و ایجاد مراکزی نظیر کمیته نما در شهرداریها از این تجملگرایی صرف کاسته شــده، تزئینات ماهیتی فراتر از عامل صرفزیباییشناسیرادرحوزهفرهنگسازیبهخویشگیرند. مؤسسومدیردفترمهندسی نیمامکاریوهمکاران

تـحصیالت دانشآموختهمقطعلیسانسو فوقلیسانسدانشگاهآزادقزوین دانش آموخته دکتری معماری واحد علوموتحقیقات

طراحی و اجرای پروژههای شاخصداخلی مرکزتجاریامرالدسنتر-تهران (در حال اجرا) طراحی برج باغ ازگل (در حال اجرا) طراحی مجموعه ویالهای شهرک رز (امامهتهران) طراحیمجموعههایمسکونی در تهران و کرج

موفق به کسب جوایز متعدد معماری در مسابقاتمعتبرداخلیویابینالمللی رتبه اول مسابقه بین المللی باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس ایران رتبهدومبهترینمعمارجوانخاورمیانه در سال ۵۱۰۲ از طرف فستیوال جهانی

رتبهاولمسابقهملیمرکزفرهنگی بنیادآسمان رتبه اول مسابقه ملی طراحی دانشگاه ناحیهگرمسیری رتبهاولمسابقهملیساختماننظام مهندسیبویینزهراقزوین رتبه اول مسابقه ملی میدان اصلی شهرایوانکی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.