پژمانطیبی

Manzel Magazine - - معامری و منزل -

مؤسس‌و‌مدیر‌دفتر‌شخصی‌ پژمان‌طیبی‌

تحصیالت کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز

طراحی و اجرای پروژههای شاخص داخلی و یا بینالمللی آپارتمانی در رشت نظاممهندسی لرستان نظاممهندسی قم دفتر یک بازرگان ( همکاری در طراحی، معمار مسئول نیما میرزا محمدی، سپهر سید کالل) برج فیلم سیتی (هندوستان - همکاری در طراحی، معمار مسئول شهاب علیدوست) پل شهید حقانی (عضو تیم طراحی، معمار مسئول امیر قاسم پور)

موفق به کسب جوایز متعدد معماری در مسابقات معتبر داخلی و یا بینالمللی کسب مدال برنز بخش معماری مسابقه ایتالیا برای پروژه رشت (همچنین نامزد دریافت جایزه معمار )95 رتبه اول مسابقه نظاممهندسی لرستان رتبه سوم مسابقه طراحی داخلی مجله معماری ساختمان پروژه دفتر یک بازرگان جایزه معماری شیکاگو برای پروژه پل حقانی کسب مقام طرح برگزیده برای مسابقه نظاممهندسی قم راهیابی طرح مسابقه فیلم سیتی به 6 طرح برگزیده نهایی ‌نقش‌تزئینات‌در‌معماری‌امروز‌ایران‌را‌چگونه‌ارزیابی‌م ‌یکنید؟ جامعه امروز ایران، دارای اختالف طبقاتی بســیار زیادی است. از یکسو شاهد عده زیادی هستیم که سهمشان از کیفیت زندگی یک خانه، آلونکی است قرارگرفته در طبقهای از یک آپارتمان زشت کمنور و از سوی دیگر قشر مرفهی را داریم که یکی از دغدغههایاصلیشان،یافتنابزاریبراینمایشثروتوقدرتخویشاست.تزئینات زیادومعماریپرطمطراقدرساختمانهایاشرافیازدیربازتاکنونابزارمهمیبرای این منظور بوده است. با نگاهی به گذشته ایران و معماری آن(مثال خانه بروجردیها در کاشان) درمییابیم که در همه ادوار، تزئینات، عامل اصلی نمایش تفاوت طبقاتی مردمانبودهاست. امروزه نیز باوجــود تغییرات زیادی که در ســبک زندگی ما ایجادشــده، هنوز هم میبینیم که خانهای با تزئینات زیاد، خانه ایدهآل قشــر مرفه جامعه است. هرچند، دیگربهجایاینکهتزئیناتبرپیکرهوقامتمعماریایرانیبنشیندبربستریبرگرفته

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.