سهرابعزیزاللهی

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‪‬ -

‌نقش‌تزئینات‌در‌معماری‌امروز‌ایران‌را‌چگونه‌ارزیابی‌م ‌یکنید؟ «آنهایی که از قافله عقب افتادهاند ســرعت تكامل فرهنگــي را کاهش میدهند». آدولفلوس/تزئیناتوجنایت. نقش تزئینات در معماری امروز ایران (در بیشــتر موارد) به تقلیدهای نادرســت از سبکهای معماری اعصار گذشــته اروپا تقلیل پیدا کرده است. به نظر من با فراگیر شدن اینترنت و گسترش توریسم، نوعی شیفتگی در طبقهای نوظهور که میتوانند صاحبان سرمایه یا استفادهکنندگان از محصوالت گرانقیمت ساختهشده توسط صاحبان سرمایه باشند به وجود آمده است. این شیفتگی و عالقه سطحی به شكل بناها و شهرهای توریست پذیر دنیا بهویژه اروپا باعث شــده تا تالش برای بازسازی همان تزئینات در ایران انجام گیرد؛ بهاینترتیب ما شاهد کپیبرداری غلط و نابجایی از سبکهای معماری اعصار گذشــته اروپا (که حتی خود آنها امروزه از آن استفاده نمیکنند)هستیم،بدوناندیشهوتوجیهمنطقیکهفقطهمیکمداست؛مدیکه باعث از بین رفتن فرهنگ و هدر رفتن سرمایه، وقت و نیروی کار میشود و درنهایت باعث افزایش قیمت و مشكالت بعدازآن میگردد. این مد در سالهای آینده توسط همین طبقه نوظهور و از قافله عقبمانده و مقلدان چشمبســته آنها کنار گذاشته خواهدشد،البتهدراینمیان،نقشفارغالتحصیالنرشتهمعماریدردمیدندراین تنور نیز بیتأثیر نیست و آنچه دراینبین قربانی میگردد معماری اصیل و فرهنگ ایرانیاست. مؤسس‌و‌مدیر‌استودیو ‌سهراب‌عزیزاللهی

تحصیالت کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد قزوین طراحی و اجرای پروژههای متعدد داخلی موفق به کسب جوایز متعدد معماری در مسابقات معتبر داخلی و یا بینالمللی منتخب دریافت جایزه از جایزه معماری خاورمیانه

در بخش ساختمانهای عمومی برای طرح پیشنهادی ساختمان هوشمند نظاممهندسی استان لرستان، دوبی منتخب دریافت جایزه از جایزه معماری آسیا

در بخش طراحیهای نوآورانه/ پروژههای آینده برای طرح پیشنهادی ساختمان هوشمند نظاممهندسی استان لرستان و اتریش - وین منتخب دریافت جایزه از جایزه استعدادیابی معماران جوان (زیر ۵۳ سال)

برای مجموع پروژههای طراحی شده است، جمهوری چک پراگ برنده جایزه بینالمللی آی اف آلمان

در بخش

به خاطر پیشنهادی برای چگونگی بازسازی شهرهای ویرانشده از جنگ و سانحه، آلمان- هامبورگ منتخب دریافت جایزه از جایزه معماری آسیا

در بخش طراحیهای نوآورانه/ پروژههای آینده برای طرح پیشنهادی ساختمان نظاممهندسی استان بوشهر، برلین - آلمان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.