ازتولیدتاانقضا

Manzel Magazine - - معامری و منزل -

آرن جاکوبســن در ســال 1902 در کپنهاگ متولد شــد. پدر او، عمدهفروش پینهای ایمنی و مــادرش، یک کارمند بانک و نقاش بود. در دوران کودکی، اســتعداد خارقالعادهای را برای طراحی و ترسیم طبیعت نشان داد. آرن میخواســت در اصل، نقاش باشد، اما پدرش او را به تحصیل در رشته معماری تشویق کرد. سفرهای او از بیستسالگی آغاز شد و به نیویورک رفت، سپس به کارآموزی در آلمان پرداخت و بعد هم مطالعات خود را در ایتالیا انجام داد. در طول این دوره، جاکوبسن برخی از بهترین نقاشیهای آبرنگ خود را تولید کرد. آرن جاکوبسن، پدر معماری سبک مدرن و مینیمالیست دانمارکی اســت. او عالوه بر اینکه یک معمار موفق بود با طراحیهای ساده و درعینحال ظریف و کاربردی خود تاریخ مبلمان را تغییر داد.

بیشتر محصوالت در فرآیند طراحی با هدف حل مشکالت زندگی انسان ســاخته میشــوند؛ درواقع راحتتر کردن زندگی انسان به روشــی که هم اصول زیباییشناســی آن قابللمس شود و هم محصولی کاربردی به مرحله تولید برسد را میتوان از اهداف اصلی فرآیند طراحی دانست، اما بازه زمانی استفاده بسیاری از محصوالت به مدت شهرت آن محصول وابسته است، پس از مدتی که طرحی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.