صندلیمورچه

Manzel Magazine - - معامری و منزل -

این صندلی با الهام از آثار ایمز با استفاده از خم کردن تختهسهالیی (ســه الیه تخته که در ســه جهت مختلف روی هم قرار گرفته و با دستگاه پرس داغ و چســب به هم متصل میشوند) برای رستوران نووو نوردیسک ساخته شد که در ابتدا با ســه و سپس با چهار پایه تولید گشت. این صندلی از دو قســمت نشیمن چوبی و پایه فلزی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.