صندلی سری 7

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‪‬ -

صندلی ســری 7 با همان شیوهای که در ســاخت صندلی مورچه استفادهمیشد،تولیدگشت. این صندلی بدون دســته و بســیار سبک اســت و برای فضاهای کوچک با اشغال فضای کم طراحی شده است. صندلی ســری 7 در طیف وســیعی از رنگ، پوشش و سبکهای مختلف موجود اســت که برای نرمتر شــدن تکیــهگاه آن نیز از چندالیه پنبه بین تختههای قالبی استفاده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.