صندلیتخممرغی

Manzel Magazine - - مجله منزل، رسانه چاپی وب سایت چیدانه ‪‬ -

این صندلی در بدو تولدش در ســال ۸۵۹۱، جنجال زیادی به راه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.