ارتباطحسیبافضایسبز

Manzel Magazine - - منزل سبز -

زمانی که انســان با محیط خود ارتباط برقرار میکنــد از راه یکی از حواس پنجگانه یا ترکیبی از آنها آن را ادراک مینماید. فضای ســبز ازجمله محیطهایی است که از راه دیدن برای انسان قابلدرک بوده و به دنبال آن بیشــترین جذابیت را برای فرد به دنبال دارد. از دیگر حواس انسان که با طبیعت درگیر میشــود، لمس کردن و بوییدن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.