قصد داشتیم روند هدیه دادن را تغییر دهیم

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

با خودمان فکر کردیم که ميتوانیم یكســري محصوالت ســاده و درعینحال شــیك و پر از احســاس طراحي کرده و بســازیم تا جایگزین هدیههاي مادي و گرانقیمت شــود. همچنین برایمان مهم بود که افراد بتوانند هدیهاي که میخرنــد را با توجه به رنگ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.