تاریخومعماریدردستانتو

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

نویسنده: طلوع حقیقت/ کارشناس زبان و ادبیات فارسی هنر، نزد ايرانيان است و بس... شايد سال ها بعد به گذشته خود و فرهنگ و هنر اين مرز و بوم که نگاهی بيندازيم سرمان را باال بگيريم و از افتادگی مردمان اصيل و هنرپرور اين سرزمين برای آيندگانمان بگوييم. شايد بتوان نماد اعتماد به هنر و دستان خالق و پرلطافت هنرمندانمان را ع َلمی دانست برای حفظ فرهنگ و به آغوش کشيدن قطره قطره اصالت و مفهوم واژه هنر... شايد بتوان براي هميشه در برابر جهانيان قد برافراشت و با نواي بلند از هنري گفت که حاصل دست رنج جواناني است که هدف را به خوبي مي شناسند و پله هاي تصميم را به درستي طي ميکنند. در اين مطلب نيز همراه من باشيد تا با هم به پای صحبت های دو بانوی جوان خالق و هنرمند ايرانی بنشينيم. غزاله حبيبی، بانوی 32 ساله جواهر سازی است كه در شهر تهران و منطقه دربند به ساخت طال و نقره و طراحی های متنوع و خيره كننده ای از آنها می پردازد. غزاله پيش از اين نيز در عرصه هنر، دستی داشته و تار و پود و وجودش را از هنر بافته است. از جمله اين هنرها می توان به طراحی جواهرات كالسيك، نقاشی و طراحی فيگور و پرتره اشاره كرد. شايد بتوان موفقيت و خالقيتی كه در اين زمينه در كارهاي خانم حبيبی به چشم می آيد را بدون هيچ حاشيه و توضيحی به عالقه او مرتبط ساخت. غزاله حبيبی در سال های اخير و در سابقه فعاليت هاي هنري و قابل رشد خود با ممارست، تمرين و ايده پردازی و حتی پيگيری هر روزه پيش رفته و شايد بتوان نتيجه اين تالش را رسيدن به محصوالت فعلی دانست؛ محصوالت منحصر به فردی كه برند خود او را تشكيل می دهند و سرمايه اي هستند براي ثبت هنر و خالقيت بدون مرز اين بانوي هنرمند. غزاله حبيبي در رابطه با كارهاي خود مي گويد: « به لطف خدا تا به امروز همه نمايشگاه هايممورداستقبالهنرمندان،مخاطبان،مجالتوپيشكسوتان قرار گرفته است». شايد بتوان از اهداف اين بانوي هنرمند به گسترش برند و افزايش شناخت افراد نسبت به آن دانست. او براي معرفي محصوالت خود با كمك دوستان، آشنايان، فروش آنالين و مجالت معتبر هنري و فرهنگي پيش رفته است و از آن نيز رضايت دارد. غزاله حبيبي از حرفه خود مي گويد؛ از اينكه عاشق كار خود است و از هر لحظه اش لذت مي برد و اطمينان دارد كه روزي مي توان آن را از بزرگ ترين برندهاي حال حاضر در دنيا دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.