طراحی سرسره مهدکودک

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

آقای کولیوند برای طراحی و اجرای یک دکوراسیوان فروشگاه اسباببازی به متراژ تقریبی 170 مترمربع به دنبال گروههایی هستم که نمونه کار اجرایی داشته باشند.

با توجه به متراژ و حساسیت پروژه، تعدادی گروههای معماری به نامهایبارامان،آنامیس،اسپو، تک سازان، کندو و هلگر به همراه سابقه برای آقای کولیوند ارسال شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.