کف سرد مشکلساز

Manzel Magazine - - ‪‪Lie‬ Tyle‬ -

سمیه شهرآبادی منزل ما طبقه اول است و مشکل گرمایش از کف داریم. بدون استفاده از سیستمهای گرمایشي از کف چطور میتوانیم کف گرمتری داشته باشیم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.