دکورخانهما،سلیقهماست...

Manzel Magazine - - ‪Home Design‬ -

آقا و خانم فرهادی در همه طراحیها با هم مشــورت میکنند و گویی به همین دلیل هم هست که به بخشهای مختلف منزلشان نگاهی سرشار از عشق و رضایت دارند. حتی به رنگها! آنها میگویند: «رنگهای استفادهشده در دکوراســیون در دایره عالیق ما قرار دارند، البته در استفاده از رنگ طوسی و سفید سعی کردیم تناســب را رعایت کنیم. طوری آنها را کنار هم گذاشــتیم که تعامل خوبی با هم داشته باشند و استفاده از رنگهای متضاد پراکنده هم برای ایجاد حس هیجان در بیننده استفادهشده تا محیط یکنواخت نباشد. ســعي ما این بوده اســت که این اصل در تمامي فضاها مانند اتاقخواب و ناهارخوري هم رعایت شود؛ بهطور مثال فضاي خواب با یک تشک کامال سفید و پردهای کامال طوسي دکور شده است و با فرشي ساده، کمدهایی با پوشــش آینه و لوستر کاغذی سبکی تکمیل شده است. شاید برای خیلیها عجیب به نظر برسد که تخت چوبی نداریم، اما در حقیقت هزینه اضافه براي تخت صرف تشکي کامل مدرن و مرغوب گردیده است. سعي ما بر کاربردي بودن فضاها بدون عناصر اضافي و غیرضروری و درعینحال زیبا است و درواقع هر آنچه در منزل ما وجود دارد مورداستفاده ما است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.