اتاق رنگین ما

Manzel Magazine - - ‪Home Design‬ -

میدانیم رنگهای پاســتل مالیــم بهویــژه آبی، ســبز و زرد در اتاقخواب بهخوبی کارایی دارنــد، اما از اینکه در بخشهای مختلف از رنگهای دیگر اســتفاده کنید تا سلیقه و اســتایل خودتان را به فضا انتقال دهید، نهراســید. اگر به این نتیجه رسیدید که از زیبایی رنگهای خنثی استفاده نمایید، کفپوش (و سایر ملزومات) چوبی میتواند حس و ظاهر طبیعی به فضا بدهد، بهویژه زمانی که با کرم، آبی و سبز روشن در کنار هم بهصورت یک تیم درآیند. نیازی نیست در اســتفاده از رنگهای روشــن مثل صورتی، قرمز و بنفش محتــاط عمل کنیــد، چراکه آنهــا برای ایجاد اتمســفری لذتبخش مفید هستند. اگر تنهای روشنتر را برگزیدید، پیشنهاد میشــود از آنها به مقدار کم و یا بهعنوان رنگ تأکیدی برای تکمیل دکوراسیون اتاقتان استفاده نمایید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.