سبک و سیاق ما

Manzel Magazine - - ‪Home Design‬ -

اگر بانو به ســبک و ســیاقهای ســاده مانند روســتیک یا نقوش، تزئینات و دکوراســیون عشایری عالقمند اســت؛ برای مثال عالقه دارد که کلکســیونی از ابزارآالت قدیمی را به نمایش بگذارد آنها را به صورتی مینیمال و ســاده با گرافیک جذاب قــرار دهید و اگر آقا به گرافیک معاصر و رنگهای تند و گرم عالقــه دارد بگذارید که در نقطه توجه قرار گیرد. بهاینترتیب با ترکیب این دو میتوانید اتاقی داشته باشید که باب طبع هر دو نفر باشد؛ چون از عالیق هر دو در آن استفادهشده است. تغییری زیرکانه از ترکیب نارنجی و آبی به قرمز مرجانی و آبی ممکن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.