تعادلزیباییوعملکرد

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

از دیرباز آشپزخانه و حمام، مکانهایی بودهاند که مس هم در غالب عناصر تزئینی و هم کاربردی آنها بسیار دیده میشد، چراکه با توجه به طبیعت ضد میکروبی و همچنین خاصیت قارچ کشی و ویروس کشی آن بهترین انتخاب در مکانهایی است که با رطوبت سروکار دارند. در حقیقــت میکروبهای مضر پس از چند ســاعت مأنوس شــدن با مس، بدون نیاز به هیچگونه پاککننده و یا حالل شــیمیایی خشنی،نابودمیشوند. یک شستشــوی ســریع با صابون مالیم و آب، تنها عامــل موردنیاز برای پاکیزگی کامل آشــپزخانه و حمامی اســت که در آنها از فلز مس بهخصوص در سینک استفاده شده است. به همین سادگی...! عامل دیگری که بســیار حائز اهمیت است، این اســت که مس فلزی زیستدوست و قابل بازیافت بوده و قابلیت پرداخت دوباره آن همیشه وجود دارد؛ به همین دلیل، طراحان، روزبهروز تمایل بیشــتری برای استفاده از این فلز در طراحیهای خود و توسعه آن در فضاهای داخلی دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.