مس در اتاق نشیمن

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

در ابتدا بهتر است بدانید که برای نشان دادن مس به بهترین شکل ممکن از پسزمینهای خنثی بهره بگیرید. رنگهای خنثی، بیشتر شامل سیاه، خاکســتری، قهوهای و کرم هستند که در مورد مس، پسزمینه ســفید خالص بهتر جواب میدهد. درنهایت هم برای

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.