نقوش‌هندسی‌را‌هراه

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

این نوع از نقشینهها از اواسط دوره رنســانس در تزئینات داخلی اروپا حضور پررنگی پیدا کرد، البته در ایران مجموعه نقوش هندسی در تزئینات داخلی، معماری و پارچه یا دیگر منسوجات، پیشینه طوالنیتری دارد و همه ما با آن آشنا هستیم. در فضاهای مدرن از دهههای 60 و 70 میالدی، نقوش هندســی بسیار بیشــتر موردتوجه قرار گرفت و بر روی سطوح بزرگ و کوچکي نیز دیده شد. در این میان پارچههایی با نقش راهراه، انتخاب موردعالقه بسیاری از دکوراتورها و مصرفکنندهها واقع شد. این نوع از نقش برای پرده و انواع مختلف آن انتخاب فوقالعادهای بهحســاب میآید. مزیت آنها ســادگی بیشــتر و درنتیجه وزن و تسلط بصری کمتــر در فضای دکوراســیون اســت. نکته دیگر این اســت که حتي نسبت به پردههایی که پارچه سادهای دارند نیز ســبکتر به نظر میرســند. مزیتهای دیگر ایــن نوع نقش پارچه، تنوع فــراوان هم ازلحــاظ رنگبندی و هم پهنای نقش راهراه و نیز گســتره وســیع در انتخاب آن است. پارچههای راهراه میتوانند جهت افقی و یا عمودی داشــته باشــند. به راهراه افقی اصطالح «راه آهنی» دادهاند کــه یادآور چوبهایی اســت که بهصورت افقی به دنبال هم قرار میگیرند و ریلهای موازی آهن بر روی آنها مینشــینند. این نوع از پارچههای راهراه به عرض جایی که پوشش دادهاند پهنای بصری بیشــتری میبخشند و راهراههای عمودی به ارتفاع بصری میافزایند. این نقش، هم با فضاهای مدرن و هم با دکوراسیون رسمی همخوانی دارد؛ بســته به نوع پارچه و پهنای باندها. معموال راهراههای پهنتر بهویژه اگر بر روی پارچهای از قبیل ساتن یا ابریشــم نقش زده شده باشند، به کار مبلمان و پردههای کالسیک و رســمی میآیند. در این صورت ترکیب رنگ آن شامل دورنگ خواهد بود. راهراههای باریکتر و رنگینتر با دکوراســیون مدرن و بارنگهای بسیار مالیم آبی، سفید، خاکستري و کرم به سبک اســکاندیناوی و ترکیب رنگ آبیهای متنوع، ولی پررنگ در کنار سفید به سبک ساحلی و ویالیی نزدیک میشود. الگوی نقش راهراه میتواند مبنای تزئین موفق یک فضا باشد. اگر برای روکش کاناپه و مبل، طرحي کالســیک و رســمی به کار رود به آن هویتی تاریخی میدهد؛ درحالیکه همچنان شیک به نظر میرسد. پارچههای راهراه به فضای دکوراسیون تحرک بصری میبخشند و به زیبایی بر انواع صندلی و عثمانی یا پوفها خودنمایی میکنند. نقش راهراه الزاما از خطوط صاف تشکیل نشده است. راهراه میتواند در شکل زیگزاگ یا خطوط مواج نیز دیده شــود، ولی درنهایت همان ویژگی راهراههای خطی صاف را دارد و حرکت و جنبش بصری به فضا هدیه میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.