کاج،عطرخوشخانهما

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

چوب طبیعی کاج از دیرباز به دلیل ظاهــر گرم، هزینه کم و دوام و تنوع باال محبوبیت زیادی در بازســازی و طراحی داخلی بهعنوان ترکیب دیوارها داشــته اســت. در این پروژه، چوب طبیعی کاج بهعنوان مصالح اصلی، فضاهای زیادی را به آغوش کشــیده است. بهرهمندی از رایحهای خوش در خانه، خلــق فضایی دنج و گرم و همچنین هماهنگی چیدمان و وســایل، مدیون حضور این عنصر است. همانطور که در تصاویر گویا هســت در بازسازی این خانه، حذف دیوارهای کاشیکاریشده در آشپزخانه و پاسیو و ورود کاج به فضا طراحی را چشمگیرتر کرده اســت. فضاهایی که از مصالح گرمی چون کاج بهره بردهاند تمایل دارند با لوازم و تزئینات ســاده و همینطور رنگهای روشــن که القاگر حس ســبکی و خنکی هستند، ترکیب شــوند. انتخاب رنگ کرم مبلمان، خود دلیلی بر حفظ حس تازگی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.