هماهنگیدیوارها وکف

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

استفاده از آجر در دیوارهای داخلی در دنیای مدرن پرطرفدار اســت، اما این شیوه از آجرکاری، ما را به دنیای گذشته سوق میدهد. با اولین نگاه، کهنگی آجرها احساس میشود. مثل این است که در خانهای باستانی قدم میزنید. اگر کمی بادقتتر نگاه کنید متوجه میشوید که آنها کامال نو هستند و فقط به شیوهای قدیمی طراحی شدهاند. استفاده از کفپوش به رنگ خاکی نیز انتخاب هوشمندانه دیگر برای دســتیابی به طراحی قدیمی در اینجا بوده اســت. قرنیز و قاب پنجرهها به رنگ مشکی انتخابشدهاند که میتوان گفت با ظرافتی باشکوه، فضا را پاسپارتو نموده و یا قاب گرفتهاند. انتخاب پردههایکرکرهایسادهدرونقابپنجرهنیزمدرنبودناتاقراگوشزدمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.