کاربرد اکسسوری

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

استفاده بهجا از اکسسوری، همیشــه کاملکننده یک طراحی خوب بوده است. گلدانهای ساده، ولی زیبا در کنار ظرف نان بر روی میز و سبد حصیری بر روی کنسول که بهعنوان جایگاه مناسبی برای گیالسخوریها در نظر گرفتهشده است، ساده زیستی را درگذشته یادآوری میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.