تغییراتیکوچک،امامعجزهآسا

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

به ســبب کمنور بودن این خانه، رنگ ســفید بهعنوان رنگ غالب زمینه انتخاب شد تا عالوه بر وسیعتر نشان دادن فضا، بر روشــنایی منزل نیز افزوده شود. همچنین با ترکیب این رنگ با طیفهای جزئی از رنگ آبی آســمانی سعی شد عالوه بر کاهش حس یکنواختی در فضا، احساس آرامش بیشتری نیز جریان یابد. با استفاده از رنگ زرد بهصورت لکهای و در اکسســوریهای موجود نیز انرژی مثبت در خانه به وجود آمد. یکی از نکات جالبتوجه، اســتفاده از بافتهــا و مصالح گوناگونــی همچون آجر، لمینتهای ســفید با طرح چوب و ام دی اف بود که راهی برای جلوه بیشــتر فضای خانه بهحساب میآید؛ بهطور مثال ویترین بزرگ و تیرهای در فضای فرورفته ورودی آشپزخانه قرار داشــت که ســعی شــد با حذف آن و آجرکاری دیواره و نورپردازی متمرکز، فضایی دنج و خودمانی برای ناهارخوری ایجاد شود. در شرایط قبل از بازسازی، جالباسی حجیم و تیرهای فضای زیادی از ورودی را اشغال کرده بود، اما این زوج جــوان با خالقیت خود و طراحی فضــای چند عملکردی که شامل جالباسی، جاکفشی، آینه و همچنین اضافه کردن چاشنی طراوت و سبزینگی با یک گلدان و چند شاخه بامبو به استقبال مهمان خود میروند. متراژ کم پذیرایی باعث شد تا از اختصاص دادن فضای زیادی به مبلمان پرهیز شود و بهجای پر کردن فضا از مبل و صندلی اضافه که صرفا براي استفاده موقت مهمانها بود فضای باز و خلوت بیشتری برای زندگی ساکنین ایجاد شود. درنهایت این زوج جوان با اســتفاده از هنــر کالیگرافی بهصــورت کامال حرفهای و هنرمندانه، ســنت ایرانی را در خانه خود زنده نگه داشتند و زیبایی خاصی به فضای خانهبخشیدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.