نکتهکلیدیانتخابسبکبراییکواکاینکلوزت

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

نویسنده: مائده ضیاپور/ کارشناس معماری گنجه راهرویی (واک این کلوزت) همیشــه نمادی از زندگی لوکس بوده است، اما زمانی این فضا بهطور منحصر متعلق به یک عمارت بزرگ بود. آن روزها دیگر گذشــته و اکنون ما ایدههایــی از کاربردیترین و زیباترین گنجهها را در اختیارتان قرار خواهیم داد تا به شما برای خلق فضای بیعیب و نقص، سازمانیافته و آراسته کمک نماید. چه کسی میتواند گنجههای زیبا با قفســهبندی و فضای آویختن لباس و حتی یک جزیره در وسط پر از کشوییهایذخیرهسازیرانادیدهبگیرد؟ اگر به دنبال انســجام بخشــیدن به فضای ذخیرهسازی خود هســتید، یک سبک مشــخص برای واک این کلوزت را در ذهن خود داشته باشید. سبک معاصر، بهترین انتخاب برای داشتن فضایی تمیز و بینظیر بهمنظور آن است که زیبایی لباس خود را نشان دهید. برای اســتفاده همزمان زوجین از کمد اتاقخواب مستر (والدین)، بهتر است فضایی برای لباسهایی که بهطور روزانه اســتفاده میشــوند در نظر بگیریــد و از ظروف ذخیرهسازی برای پوشاندن لباسهای خارج از فصل و لوازم جانبی استفاده نمایید. قالبهای دیواری برای آویختن کمربند، کراوات و روســری و قفسه و یا جعبههای کفشبسیارکارآمدهستند. اگر کمد اتاق مستر شما کوچک اســت تا جای ممکن از چوبلباسیهای باریک در یکگنجهعمودیاستفادهکنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.