آینه

Manzel Magazine - - ‪Small Home‬ -

آینه از عناصري است که بیشتر در حمام استفاده میشود. استفاده از آینه در حمامهای کوچک باعث میشود تا حمام، بزرگتر به نظر برسد. همچنین وجود آن وسیله در این فضا، کارهاي زیبایي شما را راحتتر کرده و از کثیف شدن مکانهای دیگر خانه نیز جلوگیري مینماید. محصوالت مشابه در چیدانه

مجموعهکيانددي حدود قیمت: 200 تا006 هزار تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.