پیمانمیدانی

Manzel Magazine - - ‪Home Architecture‬ -

علت ورود افراد غیرمتخصص در طراحی و ساختوســاز معماری امروز ایرانچیست؟ برای ورود به بحث چرایی حضور افراد غیرمتخصص باید به دو مبحث پاسخ داد: اول اینکه تعریف معمار در بدنه ساختمانسازی کشــور ما چیست؟ بدین معنی که آیا هرکس بهواسطه داشتن مدرک یا گواهی خاصی، معمار تلقی میشود؟ و دوم اینکه تأثیرمعمارانبرمحصولنهاییصنعتساختمانچقدراست؟ درهمهکشورهایپیشرفتهدرصنعتساختمان،نهادهاییبهمنظورتدوینضوابطی الزم و کافی برای زندگی شــهروندان در این مقطع زمانی هستند. در بسیاری از این کشورها معمارها تنها کسانی نیســتند که اجازه طراحی ساختمان را دارند، بلکه به دلیلوجودهمینضوابطکافیحتیدربرخیازپروژههایکوچکمقیاس،هرکسی که بتواند نقشهای منطبق بر ضوابط طراحی تهیه نماید موفق به کسب مجوز برای ساختپروژهخواهدشدومعمارانتنهامتخصصینیهستندکهبهضوابطآشنابوده و دارای توانایی تولید محصول با کیفیت باالتر هســتند. هدف از طرح این موضوع، اشاره به اهمیت ضوابط ســاختمانی جامع و کامل در شکلگیری ساختمان است. همانگونه که شاهد هســتیم شــهرهای ما امروز منطبق بر ضوابط ساختمانی ما شکلگرفتهاند، اما جوابگوی نیازهای بصری و فیزیکی مخاطبان خود نیستند؛ زیرا این ضوابط، برآمده از نیازهای جامعه نیست. همچنین ضوابط طراحی ساختمان در کشورماتنهابهحداقلهایفیزیکیفضامیپردازدوفقطدرچندشهرخاص،آنهم در بعضی از مناطق، حکم فرماســت. در چنین شرایطی حتی غیر متخصصینی که نگرانیهای معمول یک معمار در خصوص کیفیت فضایی یک بنا را ندارند بهراحتی میتوانند یک محصول با کیفیت پائین و بــدون منع قانونی طراحی کنند، از همین رو به دلیل ضعف ضوابط ساختمانی نه کارفرما، نه مصرفکننده و نه دیگر معماران، نگرانی در خصوص کیفیت فضایی و بصری نداشــته و هدف از طراحی، تنها رعایت بندهایضوابطساختمانیبرایاخذپروانهساختمانمیشود. دومینمسئلهایکهبایددرخصوصحضورافرادغیرمتخصصدرصنعتساختمان به آن پرداخت میزان تأثیرگذاری معمار در روند تولید ســاختمان بهمثابه محصول یکصنعتاست.آپارتمانهایمسکونی،تجاریودیگرساختمانهاییکهبهواسطه خریدوفروش، بدنه صنعت ساختمان را شکل میدهند برای رشد صنعت خود مانند هر صنعت دیگری به نظر خریــدار و مصرفکننده، گرایــش دارد؛ لذا منابع مالی و برگشتپذیری سرمایه بهدرستی از عوامل اصلی شکلدهنده ساختمان هستند، اما تفاوتدرکیفیتمحصولنهایی،ارتباطمستقیمیباسلیقهخریدارومصرفکننده دارد. متأســفانه امروزه گرایشهای خریداران و مصرفکنندگان محصول صنعت ساختمان به سمت محصوالتی متمایل شده است که افراد غیرمتخصص نیز قادر به تولید آنها خواهند بود. در جامعه امروز ما هم درخواستی برای حضور معمار و طراح در روند تولید محصول نهایی وجود ندارد؛ بنابراین همنشینی ضعف ضوابط طراحی ساختمان و همچنین گرایش امروزه خریداران و مصرفکنندگان صنعت ساختمان در این مقطع زمانی، راه را برای حضور افراد غیرمتخصص از همیشــه هموارتر کرده است. مؤسسومدیردفتر استودیویمعماریپاسخ

تـحصیالت کارشناسیارشدمعماری

موفقبهکسبجوایزمتعدد معماریدرمسابقاتمعتبر داخلی و بینالمللی

ساختماننارنجستان تقدیر شده گروه عمومی جایزه معمار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.