ویژگیهایمحصول

Manzel Magazine - - ‪Home Architecture‬ -

19 عدد صندلی کارآمد در عین سادگی تولید شدند؛ صندلیهای سبک و مینیمال که در طراحی آنها خطوط صاف و منظم به کار برده شــد و بهرهگیری از موادی مثل فوالد با روکش کروم و چرم بهعنوان پارچه مبل باعث شــد. این مبل راحتی بهعنوان نمادی از جنبش مدرن در طراحی مبلمان شناخته شود. این محصول در ابعاد 70*76 ســانتیمتر توسط شــرکت معتبر ایتالیایی کاســینا که عرضهکننده معروفترین صندلیها و مبلهای طراحان مشــهور اســت، تولید و با قیمتی در حدود ده هزار دالر به فروشميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.