دیدکلیمعماردررابطهبامعماری

Manzel Magazine - - ‪Home Architecture‬ -

زماني که فضایی فراتر از یک نظم، کیفیتی را ارائه میدهد که احساســی عمیق و ریشــهدار را در مخاطب خود ایجاد میکند از معماری صحبت میکنیم؛ در واقع معماری شعر فضاست و معمار فردی است که با کنار هم قرار دادن عناصر معماری بیانگرمفاهیمگوناگونیدرقالبفضااست. او همیشه بر این اعتقاد بوده اســت که معماری هنر است و هنر ریشه در فرهنگ دارد، زمانی از معماری سخن به میان میآید که اثر، ریشه در بستر مادی و معنوی خودداشتهباشد،هماززمینهخودتبعیتکندوهمزمانه...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.