چالشهایطراحی

Manzel Magazine - - ‪Home Architecture‬ -

قرارگیری زمین پروژه در دل طبیعتی بکر و زیبا باوجود برخورداری از امتیازات ویژه همانند دید و منظر دلپذیر و خاص با چالش و معضل بزرگی ازجمله شــیب شــدید کوهستان روبهرو بود که روند طراحی را سخت و دشوار میساخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.