روندطراحیوياليآپ

Manzel Magazine - - ‪Home Architecture‬ -

ایده اصلی در نظر گرفتهشده برای طرح این پروژه، همخوانی با طبیعت پیرامــون و ایجاد ارتباط بین فضاهای بنا و این طبیعت بوده اســت؛ بنابراین در طراحی تالش گردیده تا فضاهای اصلی بهصورت معلــق در طبیعت قرار بگیرند. کنســول 8 متری در ضلع جنوبی بهمثابه پرواز معمــاری در داخل طبیعت بوده که فضاهای نشیمن و اتاقهای اصلی را بیواســطه به طبیعت متصل نموده است. این طرح بهنوعی تداعیگر حس پرواز اســت. از طرف دیگر احجام بهکاررفتــه، تواضع در مقابل طبیعت پیچیدهاطرافراتقویتمینماید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.