تکثیرگلدانکوچکانار

Manzel Magazine - - ‪Green Home‬ -

تعویض کنید. اگر بنســای شــما سن بیشتری دارد، تا 5 ســال هم عجلهای برای تعویض گلداننیست. برای اینکه ظاهر ظریف بنسای انار را حفظ کنید، هرس بیشتری نسبت به باقی گیاهان بنسای نیاز است؛ چون شاخههای اضافی بسیاری دارد. برای حذف شاخهها که بیشــتر در فصل بهار انجام میشود، باید تا 3 برگ روی آن باقی مانده و سپس سربرداری شود. این نوع هرس جوانههای گل را تحریک میکند. شاخههای جوان انار، حساس و شکننده هستند. برای اینکه جثه درخت یا درختچه را در بنسای کنترل کنند از راه پیچیدن سیم در اطراف شــاخهها این روش را انجــام میدهند. در مورد بنسای انار به دلیل حساســیتش، زمانی که شاخه را خم میکنید،بایدمراقبآنهاباشید. اگر بنسای شــما شــکوفه نمیدهد، نور به میزان کافی دریافت

برای اینکه انار را تکثیر کنید با استفاده از روش قلمهگیری در بهار و تابستان میتوانید گیاهی جدید برای خودتان داشته باشید. کاشت بذر انار در تجهیزات گلخانهای نیز جوابگو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.