در پاییز و زمستان چه کنیم؟

Manzel Magazine - - ‪Green Home‬ -

اگر گیاهان دمنوش محبوبتان را در تراس یا حیاط نگهداری میکنید، بهتر اســت قبل از رســیدن پاییز همه آنها را جمع کرده، خشک کنید و برای اســتفاده در پاییز و زمستان ذخیره نمایید. اگر آنها را در منزل نگهداری میکنید هم الزم نیســت هیچگونه نگرانی در مورد تغییر فصل داشته باشید و میتوانید از نوشــیدن یک فنجان دمنوش تازه حتی در یک روز سرد و برفی زمستانی در گوشه دنج منزلتان لذت ببرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.