طعمهای مخصوص خودتان را بسازید!

Manzel Magazine - - ‪Green Home‬ -

برای درســت کردن دمنوشهایتان از اینکه چند گیاه را با هم ترکیب کنید نترسید، شما میتوانید طعمهایی را پیدا کنید که مختص شماست و شما را ســورپرایز میکنند. دستورالعمل دمنوشهای موردعالقه خودتان را یادداشت کنید، با دوســتانتان به اشتراک بگذارید و طعمهای پیشنهادی آنها را هم امتحان نمایید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.