دکت ـر س ـید حس ـن هاش ـمی، وزی ـر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه جامعـه پزشـکی، از نـگاه مـردم بـا مشــکلی مواجــه نیســت، گفــت: «پزشـکان همـواره از نـگاه سیاسـیون دچـار مشـکل بودهانـد. عـدهای بـا جامعــه پزشــکی خــوب

novindaroo - - صنف -

اعتمـاد مـردم بـه جامعـه پزشـکی ب ـا وج ـود هم ـه جوس ـازیها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.