دکتــر علیرضــا زالــی، رئیــس کل ســازمان نظــام پزشــکی کشــورهم در زمینــه مهمتریــن مشــکات پزشـکان گفت: «مشـکات پزشـکان در هــر گــروه تخصصــی متفــاوت اســت، امــا اشــتغال و امنیــت شــغلی پایــدار، یکــی از مهمتریــن مشــکات جامعــه پزشــکی و بهوی

novindaroo - - صنف -

فق ـدان امنی ـت ش ـغلی مهمتری ـن مشـکل جامعـه پزشـکی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.