دکتــر ایــرج خســرونیا، رییــس انجمـن متخصصـان داخلـی، جامعـه پزشـکی را بـا مشـکل بزرگـی روبرو دانســت و گفــت: «بدگوییهــای ناشــی از بیاطاعــی برخــی افــراد از رونـد درمانـی اسـت کـه موجـب

novindaroo - - گزارش -

بدگویی ه ـا، حرم ـت پزش ـکان را خدشـه دار مـی کنـد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.