صبحها یک عدد صبح یک عدد- شب یک عدد نتیجـه تداخـل: مصـرف همزمـان موجـب کاهـش اثـر ضدپاکتـی آسـپیرین و بـروز مشـکات گوارشـی میشــود بنابرایــن توصیــه میشــود کــه در کنــار آســپیرین از ضددردهایــی کــه بــا ایــن اثــر آســپیرین تداخـل ندارنـد مثـل اسـتام

novindaroo - - تجویز -

‪Tab.Naproxen 500mg N=100‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.