صبح ها ٠١ واحد نتیجه تداخل: ایــن تداخــل احتمــاال موجــب افزایــش اثــرات انســولین در بــدن شــده و میتوانــد موجــب کاهــش قندخــون و بــروز هایپوگلیســمی شــود بنابرایـن تنظیـم دوز انسـولین، قطـع الـکل و پایـش دقیــق بیمــار توصیــه میشــود. شبها 5 و

novindaroo - - تجویز -

– R/ ‪Tab. Levofloxacin 500mg N=10‬ ‪Daily x1‬ ‪500mg N=12‬ Cap.Azithromycin

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.