بیم ـار خانم ـی اس ـت ک ـه ب ـه عل ـت س ـایکوز از تیوریدازیــن اســتفاده میکنــد و جدیــدا پزشــک بــرای کنتــرل آریتمــی بــرای ایشــان آمیــودارون تجوی ـز ک ـرده اس ـت:

novindaroo - - تجویز -

R/ ‪Tab. Thioridazine 25mg N=100‬ TDS ‪200mg N=100‬ Tab.Amiodarone TDS

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.