بیمــار مــردی اســت کــه بــرای کنتــرل تنگــی عــروق کرونــر از نیتروکانتیــن و بــرای حــل مشــکل نعــوظ از ســیلدنافیل مصــرف میکند:

novindaroo - - تجویز -

.baT /R ‪1=N gm4.6 nitnocortiN‬ DB lfianedliS.baT ‪4=N gm001‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.