ســازمان غــذا و داروی امریــکا بــه تازگــي تغییــرات رخ داده در مــورد بروشــور دارویــي از خانــواده آنتيبیوتیکهــا را کــه بــر اســاس گفتههــاي مدیــر بخــش محصــوالت ضدمیکروبــي بخــش تحقیــق و توســعه دارو، فلوروکینولونهــا مزایــا و معایبــي دارنـ

novindaroo - - Fda -

)LFA-1(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.